Chào mừng đến với SFHSA.org

Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco là ngôi nhà của bạn để được giúp đỡ về thực phẩm, bảo hiểm y tế, chăm sóc hỗ trợ, hỗ trợ tài chính, chăm sóc trẻ em, v.v. 
中文 Tiếng Tây Ban Nha | русский Tiếng Việt | Philippines | Tiếng Anh

Liên lạc

Nói chuyện với nhân viên HSA để biết thêm thông tin về các dịch vụ và phòng ban của chúng tôi. Gọi (415) 557-5000 để biết thông tin chung hoặc truy cập của chúng tôi Liên Hệ .

Quý vị cần lưu ý:  SFHSA cung cấp các dịch vụ tại chỗ hạn chế vào thời điểm này. Bạn có thể xem các loại dịch vụ được cung cấp tại mỗi Trung tâm Dịch vụ trên Các dịch vụ thiết yếu của HSA trang. Để bảo vệ nhân viên, khách hàng và cộng đồng của chúng tôi, mặt nạ là bắt buộc khi đến các Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi.

 

 

Hiển thị danh sách địa điểm

Địa Điểm

Xem tất cả các địa điểm