Chào mừng đến với SFHSA.org

Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco là ngôi nhà của bạn để được giúp đỡ về thực phẩm, bảo hiểm y tế, chăm sóc hỗ trợ, hỗ trợ tài chính, chăm sóc trẻ em, v.v. 

Liên lạc

Nói chuyện trực tiếp với nhân viên HSA để đặt câu hỏi hoặc nhận thêm thông tin về các dịch vụ và bộ phận của chúng tôi. Gọi (415) 557-5000 để biết thông tin chung hoặc truy cập của chúng tôi Liên hệ . 

Hiển thị danh sách địa điểm

Địa Điểm

Xem tất cả các địa điểm