Chào mừng đến với SFHSA.org

Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco hỗ trợ các cá nhân, gia đình và cộng đồng với các dịch vụ thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, tài chính, việc làm, chăm sóc trẻ em và bảo vệ. 
中文 Español | русский Tiếng Việt | Filipino | English

Liên lạc

Thông tin chung: Gọi số (415) 557-5000.  

Để được hỗ trợ Chương trình nhanh hơn: Truy cập vào Liên Hệ để gọi trực tiếp các Chương trình bạn muốn tiếp cận.