Nâng cao công bằng chủng tộc tại SFHSA

Là nhà cung cấp dịch vụ xã hội chính của Thành phố, Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco cam kết cung cấp các chương trình và dịch vụ công bằng cho các cộng đồng đa dạng của chúng ta.

Văn phòng Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Thuộc về (DEIB) của SFHSA giúp chúng tôi đáp ứng các mục tiêu của Thành phố về giải quyết phân biệt chủng tộc về cơ cấu và thể chế trong các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

DEIB cũng thúc đẩy việc tạo ra một nơi làm việc bình đẳng. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách xây dựng văn hóa thân thuộc và hòa nhập cho nhân viên đồng thời hỗ trợ các chính sách giảm thiểu sự chênh lệch tại nơi làm việc.

Cam kết của chúng tôi đối với công bằng chủng tộc

Chúng tôi cộng tác ở cấp độ thành phố và toàn quốc để đạt được các mục tiêu bình đẳng chủng tộc của chúng tôi. Vào năm 2018, chúng tôi đã tham gia Liên minh Chính phủ về Chủng tộc và Công bằng (GARE), một mạng lưới quốc gia gồm các tổ chức chính phủ làm việc cùng nhau để đạt được sự bình đẳng về chủng tộc. Điều đó dẫn đến việc đánh giá 18 tháng về các điều kiện công bằng tại SFHSA và các đề xuất để cải thiện các điều kiện đó cho tất cả nhân viên.

Năm 2020, chúng tôi thành lập DEIB để giúp đạt được các mục tiêu bình đẳng chủng tộc của chúng tôi bằng cách:

  • Tạo cơ hội cho nhân viên tham gia vào công việc bình đẳng chủng tộc
  • Đề xuất các thay đổi đối với chính sách và thủ tục công bằng của SFHSA
  • Cộng tác với Thành phố và các đối tác cộng đồng về các ưu tiên bình đẳng chủng tộc
  • Điều chỉnh công việc của chúng tôi với Văn phòng Công bằng chủng tộc của Thành phố

Tìm hiểu thêm công việc của DEIB

Liên hệ với DEIB

Để tìm hiểu thêm về công việc bình đẳng chủng tộc của chúng tôi, hãy liên hệ HSARacialEquity@sfgov.org.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?