Bộ khuyết tật và dịch vụ lão hóa Ủy ban Tài chính về Người khuyết tật và Dịch vụ

Ủy ban Tài chính Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi xem xét các hành động liên quan đến các hạng mục ngân sách và cung cấp các báo cáo và khuyến nghị cho Ủy ban dịch vụ người khuyết tật và người già để bỏ phiếu. Ủy ban họp khi cần thiết lúc 9:30 sáng tại Bộ khuyết tật và dịch vụ lão hóa văn phòng tại 1650 Mission Street, Tầng 5, trong phòng Golden Gate. 

Ủy viên

Chủ tịch - Martha Knutzen
Phó chủ tịch - Janet Y. Spears
Ủy viên - Nelson Lum

Liên hệ

Đối với bất kỳ câu hỏi, yêu cầu về khả năng tiếp cận hoặc kiểm tra các tài liệu được đề cập trong chương trình nghị sự, vui lòng liên hệ với Bridget Badasow qua điện thoại tại (415) 355-3509 hoặc E-mail tại Bridget.badasow@sfgov.org.

Vui lòng thực hiện các yêu cầu cho khả năng tiếp cận ít nhất 48 giờ trước cuộc họp.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?