the Department of Aging and Adult Services Đề cử Ủy ban

Liên hệ

Đối với bất kỳ câu hỏi nào, yêu cầu về điều kiện hỗ trợ tiếp cận, hoặc để kiểm tra các tài liệu được đề cập đến trong chương trình nghị sự, vui lòng liên hệ với Bridget Badasow qua điện thoại theo số (415) 355-3509 hoặc E-mail tại Bridget.badasow@sfgov.org.

Vui lòng thực hiện các yêu cầu cho khả năng tiếp cận ít nhất 48 giờ trước cuộc họp. 

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?