Quỹ nhân phẩm

Quỹ Nhân phẩm hỗ trợ các dịch vụ xã hội cho người lớn tuổi, người lớn khuyết tật, cựu chiến binh và người chăm sóc. Quỹ được quản lý bởi Sở Người khuyết tật và Dịch vụ Người cao tuổi San Francisco (DAS) để đảm bảo rằng mọi người có thể sống đàng hoàng trong gia đình và cộng đồng của họ, đồng thời vẫn an toàn, độc lập và gắn bó.

Chu kỳ lập kế hoạch và tài trợ bốn năm của Quỹ Nhân phẩm bắt đầu bằng Đánh giá nhu cầu của cộng đồng (CNA) để xác định những thiếu hụt về dịch vụ và những nhu cầu chưa được đáp ứng. Các phát hiện và khuyến nghị từ CNA thông báo cho Dịch vụ và Kế hoạch phân bổ (SAP) trong năm tiếp theo. SAP phác thảo cách DAS sẽ sử dụng Quỹ để giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng của cộng đồng trong bốn năm tới. Quỹ Nhân phẩm CNA đầu tiên đã được hoàn thành vào năm 2018. SAP đầu tiên được hoàn thành vào năm 2019 và hướng dẫn các quyết định tài trợ cho chu kỳ tài trợ 2020-2023.

Mô hình Đánh giá nhu cầu của cộng đồng năm 2022 đã hoàn thành và đang thông báo về sự phát triển của chu kỳ tài trợ 2024-2027.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?