OECE là bộ phận SFHSA giúp các gia đình ở San Francisco tiếp cận và chi trả cho dịch vụ chăm sóc và giáo dục sớm chất lượng cao cho trẻ em từ 0-5 tuổi.  

Truy cập vào DTrang web EC để biết thông tin chi tiết về cách DEC hỗ trợ việc học sớm, hợp tác với các tổ chức cộng đồng và chính sách giáo dục tiến bộ, 

Bạn cần tìm người chăm sóc và giáo dục trẻ sớm?  DEC có thể giúp bạn bắt đầu

Liên hệ

website: www.sfoece.org

Địa chỉ gửi thư: Văn phòng Giáo dục & Chăm sóc Sớm, PO BOX 7988, San Francisco, CA 94120

Vị trí: Office of Early Care & Education, 1650 Mission Street, Suite 312, San Francisco, CA 94103

Phone (415) 355-3670

Số fax: (415) 557.5615

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?