Trang chủ > Giới thiệu > Báo cáo + Ấn phẩm > Thông tin lợi ích công cộng

Lợi ích công cộng

Câu hỏi thường gặp và Tờ thông tin

CalFresh

Cần thông tin bằng ngôn ngữ khác? Gọi cho Trung tâm Dịch vụ CalFresh theo số (415) 558-4700 or (855) 355-5757.

 

Chương trình Hỗ trợ Người lớn của Quận (CAAP)

Cần thông tin bằng ngôn ngữ khác? Gọi cho Trung tâm Dịch vụ CAAP theo số (415) 558-2227.

CalWORKs

Cần thông tin bằng ngôn ngữ khác? Gọi cho Trung tâm Dịch vụ CalWORKs theo số (415) 557-5100