Trang chủ > Giới Thiệu > Làm việc tại HSA > Tài chính, Hợp đồng và Điều tra

Nghề nghiệp của chúng tôi

Ngân sách, Tài chính + Hợp đồng

Đánh giá các nhà cung cấp, và đảm bảo hoạt động của chương trình tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính.

Tìm hiểu thêm

Điều tra

Giải quyết các vấn đề điều tra dân sự kỹ lưỡng, độc lập, khách quan và kịp thời

Tìm hiểu thêm