ĐIỀM TĨNH Hỗ trợ tiền mặt được liên kết với Medi-Cal

CALM dành cho những người nhận Medi-Cal trợ cấp vì họ đã lớn tuổi hoặc bị khuyết tật, nhưng hiện không đủ điều kiện nhận Thu nhập An sinh Bổ sung hoặc các Chương trình Hỗ trợ Tiền mặt cho Người nhập cư. Những người đủ điều kiện cho CALM có thể chọn tham gia vào các dịch vụ việc làm thông qua Các Chương trình Hỗ trợ Người lớn của Quận (CAAP) thay vào đó để nhận các dịch vụ do chương trình việc làm đó cung cấp. Xem Phí công cộng Report.

Tôi nộp đơn xin CALM ở đâu?

Bạn có thể đăng ký CALM tại 1440 Trung tâm dịch vụ đường phố Harrison

Liên lạc

(415) 558-1978
(415) 558-1090 (để biết thông tin bằng tiếng Trung / tiếng Quảng Đông)
(415) 558-1156 (để biết thông tin bằng tiếng Tây Ban Nha)

 

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?