Tài nguyên Đối tác Cộng đồng

Bộ Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi (DAS) cung cấp các tài liệu tiếp cận cộng đồng cho các buổi thuyết trình, sự kiện và các cách sáng tạo khác để tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ, chuyên gia và người tiêu dùng. 

Bạn có thể tải xuống tờ rơi và bưu thiếp của chúng tôi và yêu cầu tài liệu bổ sung và hỗ trợ song ngữ cho các sự kiện cụ thể bằng cách hoàn thành Mẫu yêu cầu tiếp cận cộng đồng và gửi email cho DASOutreach@sfgov.org. 

Viếng trang Dịch vụ Người khuyết tật + Người cao tuổi để biết thêm thông tin về các chương trình và dịch vụ của DAS. 

ghi âm | Trình bàyHội thảo trên web về Lợi ích của SFHSA 101

Khảo sát: Nếu bạn đã xem hội thảo trên web, vui lòng tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi để giúp chúng tôi cải thiện cách trình bày và thông tin liên lạc giữa SFHSA và tổ chức của bạn.

Nhiêu tai nguyên hơn

Muốn các bản in bằng các ngôn ngữ khác nhau của các tài nguyên ở trên? Hãy cho chúng tôi biết tại HSAC truyền thông@sfgov.org.

Thông tin Phí công cộng: Viếng trang Trang web Phí công cộng cho các câu hỏi thường gặp và tờ rơi bằng tiếng Anh và đã dịch. 

CFAT hỗ trợ các chương trình thực phẩm miễn phí cho người dân San Francisco cần hỗ trợ thực phẩm bổ sung, bất kể thu nhập và xuất thân. Các chương trình và trợ cấp của CFAT cho 30 đối tác dựa vào cộng đồng ưu tiên sự công bằng, nhân phẩm, tiếng nói của cộng đồng và thực phẩm phù hợp về mặt văn hóa. 

Tìm hiểu thêm về Nhóm tiếp cận thực phẩm toàn thành phố và làm thế nào để trở thành một đối tác. 

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?