Trang chủ > Liên lạc > Địa Điểm

Địa Điểm

SFHSA điều hành chín Trung tâm Dịch vụ cung cấp hỗ trợ chương trình trực tiếp hoặc qua điện thoại. Kiểm tra thông tin chi tiết cho từng địa điểm để tìm hiểu thêm về các dịch vụ mà họ cung cấp và liệu các chuyến thăm được cho phép trên cơ sở ghé thăm hoặc cuộc hẹn. 

Yêu cầu mặt nạ: Không bắt buộc phải đeo khẩu trang trong các cơ sở SFHSA nhưng nên cung cấp thêm
bảo vệ bất kể tình trạng tiêm chủng.