Trang chủ > Liên lạc > Địa Điểm > Trung tâm dịch vụ 77 Otis

Trung tâm dịch vụ 77 Otis

Trung tâm này cung cấp đào tạo bảng giờ định hướng và bảng điện tử cho Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và Người nhận chăm sóc với Dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS).

Các dịch vụ này chỉ theo lịch hẹn.

  Về địa điểm này

  Định hướng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc IHSS

  Giờ Mở Cửa: Thứ ba - thứ năm, chỉ bằng cách hẹn

  Đăng ký và đào tạo Timesheet điện tử

  Giờ Mở Cửa: Thứ Hai và thứ Sáu, chỉ có hẹn

  Chi tiết cuộc hẹn

  Đối với một cuộc hẹn, gọi (415) 557-6200, Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều