Trang chủ > Liên lạc > Địa Điểm > Trung tâm dịch vụ 77 Otis

Trung tâm dịch vụ 77 Otis

77 Phố Otis vẫn đóng cửa trong khi chúng tôi giúp bạn và nhân viên của chúng tôi tiếp tục định hướng và đào tạo về Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà (IHSS) an toàn hơn. 

    Về địa điểm này

    77 Phố Otis vẫn đóng cửa trong khi chúng tôi đảm bảo an toàn hơn cho bạn và nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn mở cửa trở lại để có thể tiếp tục đào tạo định hướng và lập bảng chấm công điện tử cho Người cung cấp dịch vụ chăm sóc và Người nhận dịch vụ chăm sóc với Dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS). 

    Kiểm tra lại tại đây để biết thông tin cập nhật về việc mở cửa trở lại 77 Phố Otis.