Trang chủ > Tã miễn phí cho các hộ gia đình CalFresh và CalWORKs

Tã miễn phí cho các hộ gia đình CalFresh và CalWORKs

Ngân hàng tã giấy San Francisco cung cấp tã hàng tháng miễn phí cho các hộ gia đình CalWORK hoặc CalFresh có trẻ em dưới ba tuổi. Mỗi đứa trẻ đủ điều kiện có thể nhận được tối đa hai hộp tã mỗi tháng. Xin lưu ý: Việc tham gia vào Ngân hàng tã giấy sẽ không phải giảm số tiền trợ cấp hàng tháng cho thực phẩm hoặc hỗ trợ tiền mặt.

Chúng tôi giúp bạn dễ dàng tham gia vào Ngân hàng tã giấy: 

Liên hệ HSA: Nếu không có ID chính phủ hợp lệ, bị mất thẻ EBT hoặc có thắc mắc, hãy gọi cho CalWORKs theo số (415) 557-5100 hoặc CalFresh tại (415) 558-4700.

Không tiếp nhận CalWORKs or CalFresh? Tìm hiểu thêm về cả hai và đăng ký ngay bây giờ.

Mô hình Ngân hàng tã San Francisco là sự hợp tác giữa HSA và Giúp mẹ ra ngoài, một tổ chức phi lợi nhuận dành riêng để tăng quyền truy cập vào tã cho các gia đình có nhu cầu.