Trang chủ > Hợp tác với SFHSA > Cơ hội hợp đồng và đấu thầu

Cơ hội hợp đồng và đấu thầu

Yêu cầu Đề xuất (RFP), Yêu cầu Trình độ chuyên môn (RFQ) và các cơ hội khác để làm việc với chúng tôi.

Cơ hội hợp đồng với HSA

Truy cập Văn phòng Quản lý Hợp đồng San Francisco trang web cho một danh sách toàn diện về giá thầu mở và cơ hội hợp đồng của HSA.