Trang chủ > Các dịch vụ chúng tôi phục vụ > Truy cập + Trao quyền > Văn phòng Dịch vụ Cựu chiến binh Quận (CVSO)

Văn phòng Dịch vụ Cựu chiến binh Quận (CVSO)

Trong khi văn phòng của chúng tôi tạm thời đóng cửa do COVID-19, chúng tôi ở đây để đáp ứng nhu cầu dịch vụ của bạn trực tuyến hoặc qua điện thoại. 

Gọi số (415) 934-4200 hoặc email SFCVSO@sfgov.org để biết thông tin hoặc lên lịch phỏng vấn qua điện thoại,

Lên lịch cuộc họp trực tuyến trực tiếp với một nhân viên để được tư vấn CVSO ban đầu, miễn học phí đại học, miễn phí DMV hoặc nộp đơn yêu cầu.

Bạn có thể gửi tài liệu bằng hộp kéo thả bên ngoài trung tâm dịch vụ của chúng tôi tại 2 Gough Street hoặc bằng fax (415) 355-2468.

Nếu bạn là cựu chiến binh hoặc người phụ thuộc của cựu chiến binh, bạn có thể được hưởng quyền lợi từ Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ. Chúng tôi ở đây để giúp bạn nhận được những lợi ích đó bằng cách quản lý toàn bộ quy trình yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng đóng vai trò là người ủng hộ bạn với các cơ quan chính phủ và giúp lấy hồ sơ quân sự của bạn nếu cần. 

Chúng tôi đề nghị bạn nộp đơn xin các lợi ích được liệt kê dưới đây càng sớm càng tốt. Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được lợi ích hồi tố. 

Nhận lợi ích: Giáo dục  |  Bồi thường + Bảo hiểm  |  Việc làm + Quản lý tiền  |  Nhà trọ  |  Hồ sơ  |  Nguồn lực

   

  Giáo dục

  Vui lòng gửi email các tài liệu cần thiết tới SFCVSO@sfgov.org hoặc fax tới (415) 355-2468.

  Lưu ý: Nếu bạn là sinh viên không có Tuyên bố không nộp hồ sơ từ IRS hoặc Ủy ban Thuế nhượng quyền của Tiểu bang, hãy nộp mẫu VSD-022 kèm theo yêu cầu miễn lệ phí. Ứng viên sẽ được thông báo qua thư nếu việc miễn lệ phí của họ đã được chấp thuận. 

   

  Bồi thường + Bảo hiểm

  • Lợi ích mai táng
  • Phụ thuộc và bồi thường bồi thường cho những người sống sót
  • Tờ thông tin bồi thường khuyết tật
  • Tuyển sinh chăm sóc sức khỏe
  • Kế hoạch lợi ích cho người sống sót trong quân đội (SBP)
  • Mở lại yêu cầu bồi thường để tăng hoặc đánh giá lại
  • Bảo hiểm nhân thọ cho người khuyết tật và từ bỏ phí bảo hiểm
  • Chấn thương hoặc khuyết tật liên quan đến dịch vụ
  • Tiền thu được từ bảo hiểm nhân thọ của chính phủ
   

  Việc làm + Quản lý tiền 

  • Quản lý nợ
  • Việc làm và tìm kiếm nguồn lực
  • Cho vay mua nhà
  • Chương trình quản trị doanh nghiệp nhỏ
  • Hỗ trợ công cộng
   

  Lương hưu

  • Tờ thông tin hưu trí
  • Trợ cấp cho các cựu chiến binh thời chiến với các khuyết tật không liên quan đến dịch vụ
  • Lương hưu của những người sống sót (chỉ dành cho thời chiến)
   

  Hồ sơ

  • Nâng cấp xả và chỉnh sửa hồ sơ quân sự
  • Xác nhận Giấy phép Cựu chiến binh DMV
  • Hồ sơ quân sự và trang trí