Người nhận chăm sóc IHSS Thuê một nhà cung cấp chăm sóc IHSS

 

Thuê một thành viên gia đình hoặc bạn bè

Nếu bạn muốn thuê một người bạn hoặc thành viên gia đình làm Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của bạn:

 

Tìm một nhà cung cấp chăm sóc

Bắt đầu tìm kiếm Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc bằng cách xem Video IHSS (Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | 中文) hoặc tờ rơi, sau đó: 

  • Được giới thiệu đến Cơ quan công quyền của IHSS để được trợ giúp tìm Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc.
  • Nói với nhân viên tư vấn của Cơ quan công quyền về sở thích và nhu cầu chăm sóc của bạn khi họ gọi.
  • Nhận một danh sách năm nhà cung cấp chăm sóc được đề nghị từ nhân viên tư vấn.
  • Phỏng vấn họ qua điện thoại để xác định xem ai là người phù hợp nhất với bạn. Bạn có thể gọi cho cố vấn của Cơ quan Công quyền IHSS khi có thắc mắc.
 

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thay đổi

Nếu bạn không còn làm việc với Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc được chỉ định của bạn:

  • Gọi cho nhân viên xã hội IHSS của bạn hoặc Trung tâm Hỗ trợ Nhà cung cấp Độc lập IHSS (IPAC) theo số (415)-557-6200 để nói với họ ngày làm việc cuối cùng của Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của bạn.
  • Tải xuống hoặc yêu cầu IPAC cung cấp Gói nhà cung cấp độc lập (IPP) thuê một nhà cung cấp mới.

Nhiêu tai nguyên hơn

Chương trình giám sát của cơ quan công quyền cung cấp hướng dẫn về việc thuê và quản lý Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của bạn.

Giám sát video Nhà cung cấp của bạn (Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | 中文) tờ rơi đưa ra các mẹo về cách giao tiếp hiệu quả với Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của bạn, duy trì quyền riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân.