Trung tâm tài nguyên và người khuyết tật

ADRC là cơ sở một cửa để tiếp cận các dịch vụ và nguồn lực giúp người lớn tuổi và người khuyết tật tiếp tục sống độc lập trong cộng đồng.

ADRC hợp tác chặt chẽ với Bộ Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi (DAS), Viện Người cao tuổi và các tổ chức khác của San Francisco để cung cấp thông tin và giới thiệu hiệu quả hơn cho các dịch vụ, bao gồm hỗ trợ người chăm sóc, quản lý trường hợp, lập kế hoạch tài chính, nhà ở, trong- chăm sóc tại nhà, và hỗ trợ y tế.

Tìm hiểu thêm

Truy cập vào Trang web ADRC để biết thông tin chi tiết về các dịch vụ, giờ và địa điểm của ADRC trên khắp San Francisco.

Bạn cũng có thể gọi Điều phối viên ADRC theo số (415) 750-4111 hoặc DAS đường dây nóng tại (415) 355-6700 để được giới thiệu đến ADRC.