Chương trình Tư vấn và Hỗ trợ Bảo hiểm Y tế (HICAP)

HICAP là một chương trình tình nguyện giúp người nhận Medicare, gia đình của họ và những người chăm sóc hiểu rõ các quyền lợi, lựa chọn và quyền lợi bảo hiểm y tế của họ. HICAP cung cấp hỗ trợ cá nhân miễn phí, không thiên vị, bảo mật và cá nhân từ các cố vấn bảo hiểm sức khỏe được Bộ Lão hóa California đăng ký. 

We đề nghị trợ giúp về Medicare, các chính sách bổ sung của Medicare, Tổ chức Duy trì Sức khỏe (HMO) và bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Chúng tôi cũng có thể giúp bạn nộp đơn và chuẩn bị các yêu cầu bảo hiểm và khiếu nại Medicare, nếu yêu cầu của bạn bị từ chối.

Hỏi chúng tôi về các bài thuyết trình giáo dục miễn phí của chúng tôi về Medicare và các chủ đề khác liên quan đến bảo hiểm y tế. 

Thông tin thêm

Tự lực cho người cao tuổi
601 Jackson Street Tầng 2,
San Francisco, CA 94133
(415) 677-7520 or (800) 434-0222