Các dịch vụ chúng tôi phục vụ Hỗ trợ tài chính

Gia đình có trẻ em và các bà mẹ tương lai

CalWORKs

Hỗ trợ tiền mặt tạm thời và các dịch vụ việc làm, nhà ở và giáo dục.

Đi tới CalWORKs

Cá nhân không phụ thuộc

Các Chương trình Hỗ trợ Người lớn của Quận (CAAP)

Hỗ trợ tiền mặt và các dịch vụ việc làm cho người lớn không có con cái phụ thuộc.

Đi tới CAAP

Người nhập cư

Chương trình hỗ trợ tiền mặt cho người nhập cư (CAPI)

Trợ cấp tiền mặt cho người lớn tuổi và người lớn khuyết tật không đủ điều kiện nhận SSI / SSP chỉ do tình trạng nhập cư của họ. 

Đi tới CAPI

Gia đình có trẻ em 0-5 tuổi

Trường mầm non trả tiền

Trường mầm non được trả tiền một phần hoặc toàn bộ để chuẩn bị cho trẻ nhỏ đi học mẫu giáo thông qua Sở Giáo dục Mầm non San Francisco (DEC).

Đi tới DEC

Người thuê nhà và những người trải qua tình trạng vô gia cư

Nhà ở + nơi trú ẩn

Trợ cấp và dịch vụ cho thuê đối với nhà ở chuyển tiếp, khẩn cấp và lâu dài.

Đi đến Nhà ở

Người khai thuế

Trợ giúp về thuế miễn phí

Khai thuế miễn phí nếu bạn kiếm được dưới $ 66,000. Bao gồm trợ giúp đăng ký tín dụng thuế và Tín dụng gia đình lao động có thể lên đến $ 9,600.

Nhận trợ giúp về thuế