CalWORKs Gia đình đang lên (FaR)

Gia đình phát triển là Chương trình thăm nhà của CalWORKs cung cấp dịch vụ cho các hộ gia đình có thành viên đang mang thai hoặc trẻ em dưới hai tuổi.

Việc thăm nhà có thể diễn ra tại nhà của bạn, tại một địa điểm trong cộng đồng của bạn hoặc một địa điểm khác mà bạn chọn. Chúng thậm chí có thể diễn ra ảo. Các chuyến thăm sẽ bao gồm các tương tác giữa cha mẹ và con cái, sự phát triển của trẻ và hạnh phúc tổng thể của gia đình.

Các dịch vụ FaR bao gồm:   

  • Hỗ trợ mang thai hoặc sau sinh 
  • Chăm sóc và giáo dục trẻ sớm để chuẩn bị cho trẻ đi học
  • Khám sức khỏe trẻ em để đảm bảo trẻ đạt được các mốc phát triển của mình
  • Giới thiệu các dịch vụ bao gồm nhà ở, bạo lực gia đình và lạm dụng chất kích thích
  • Hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho cha mẹ gặp căng thẳng
  • Các nhóm hỗ trợ phụ huynh tình nguyện với những người tham gia chương trình khác

Tham gia FaR
Để đăng ký hoặc để biết thêm thông tin, hãy liên hệ FamilyRising@sfgov.org hoặc gọi cho CalWORKs theo số (415) 557-5100.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?