Liên hệ

Quý vị cần lưu ý: Nên đeo khẩu trang nhưng không bắt buộc khi đến các Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi để bảo vệ nhân viên, khách hàng và cộng đồng của chúng tôi.

  • Đặt câu hỏi hoặc báo cáo thẻ EBT bị mất hoặc bị đánh cắp: Gọi (415) 558-4700, trong giờ làm việc, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ thực phẩm@sfgov.org
  • Kiểm tra số dư EBT của bạn qua điện thoại: Gọi số 1-877-328-9677 và nhập số EBT 16 chữ số của bạn hoặc truy cập ebt.ca.gov

Địa điểm Trung tâm Dịch vụ: Trên bản đồ của chúng tôi bên dưới, nhấp vào ba Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi để biết chi tiết vị trí của họ. 

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?