Cách tiếp tục nhận CalFresh mà không bị gián đoạn

Bạn sẽ cần gửi báo cáo hàng năm và nửa năm về thu nhập, thành phần hộ gia đình và chi phí của mình. Trực tuyến tại MyBenefitsCalWIN bạn có thể gửi các báo cáo đó và để dễ dàng cập nhật thông tin liên hệ, kiểm tra số dư EBT và nhận thông báo trực tuyến. Bạn cũng có thể gọi (415) 558-4700 với bất kỳ câu hỏi nào về CalFresh. 

Yêu cầu về CalFresh

Quy tắc làm việc của CalFresh:Mô hình Quy tắc làm việc của CalFresh đã được miễn cho đến 6/30/2023.Cho đến lúc đó, những người nhận CalFresh sẽ KHÔNG bắt buộc phải làm việc để nhận trợ cấp.   

SAR 7 (Báo cáo trạng thái đủ điều kiện): Mỗi sáu tháng, hầu hết phải hoàn thành và nộp Mẫu SAR 7để báo cáo những thay đổi có thể ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện, chẳng hạn như thay đổi về thu nhập, thành phần hộ gia đình và / hoặc chi phí. Chúng tôi sẽ gửi biểu mẫu cho bạn qua thư trước ngày đến hạn. Bạn có thể gửi lại qua đường bưu điện hoặc gửi trực tuyến tại MyBenefitsCalWin. Để biết thêm hướng dẫn, hãy xem videohoặc gọi cho chúng tôi  (415) 558-4700.

Chứng nhận lại hàng năm: Mỗi năm, hầu hết phải gia hạn đủ điều kiện của bạn đúng hạn để tiếp tục nhận CalFresh mà không bị gián đoạn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một xác nhận lại qua thư Mẫu CF 37trước ngày đến hạn nộp hồ sơ. Nhân viên phụ trách của bạn sẽ phỏng vấn bạn qua điện thoại và giúp bạn hoàn thành biểu mẫu. Bạn cũng có thể xác nhận lại trực tuyến tại MyBenefitsCalWin. Để biết thêm thông tin cuộc gọi (415) 558-4700.

Phúc lợi Dinh dưỡng Chuyển tiếp cho các hộ gia đình SSI:Chứng nhận lại đã được miễn cho đến tháng 11/2023. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn Biểu mẫu TNB 4 tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11/2023 đến 10/2024, tùy thuộc vào tháng gia hạn của bạn. Gọi cho chúng tôi để biết thêm thông tin tại (415) 558-4700

Trợ cấp thất nghiệp: Nếu bạn nhận trợ cấp thất nghiệp, bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận CalFresh. Gọi cho chúng tôi để biết thông tin chi tiết tại (415) 558-4700.

Thu nhập thay đổi

  • Thu nhập giảm:Nếu thu nhập của bạn giảm hoặc ngừng do mất việc làm hoặc các chi phí lớn hơn, bạn có thể đủ điều kiện để nhận thêm các quyền lợi CalFresh. Hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ theo số (415) 558-4700.
  • Thu nhập tăng:Nếu bạn có IRT và thu nhập của bạn tăng lên, hãy gọi cho chúng tôi trong số 10 ngàyđể báo cáo sự thay đổi thu nhập tại (415) 558-4700.