Y Tế

Medi-Cal cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí hoặc chi phí thấp cho các cá nhân đủ điều kiện.

Kiểm tra Điều kiện tham gia Medi-Cal của quý vị

Chúng tôi sẽ giúp xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận Medi-Cal hoặc các lựa chọn bảo hiểm giá cả hợp lệ khác.

Tìm hiểu thêm

Đăng ký Medi-Cal

Quý vị có thể đăng ký Medi-Cal quanh năm bằng làm theo các cách hướng dẫn để nộp đơn.

Tìm hiểu thêm

Chọn Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Medi-Cal

Chọn một chương trình sức khỏe để truy cập bảo hiểm Medi-Cal của quý vị và các phúc lợi khác.

Tìm hiểu thêm

Tái xác định lại Bảo hiểm Medi-Cal của bạn

Tìm hiểu làm thế nào để tiếp tục duy trì bảo hiểm của quý vị mà không bị gián đoạn.

Tìm hiểu thêm

Liên hệ

Cập nhật Trung tâm Dịch vụ SFHSA: Để giữ an toàn cho bạn, Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi cung cấp hỗ trợ tại chỗ có giới hạn trong thời gian mới nhất của Thành phố ở nhà. Chúng tôi vẫn sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu dịch vụ thiết yếu của bạn mà không bị gián đoạn qua điện thoại và trực tuyến. Xem bên dưới để biết: