Liên hệ

LƯU Ý: Nên đeo khẩu trang nhưng không bắt buộc khi đến các Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi để bảo vệ nhân viên, khách hàng và cộng đồng của chúng tôi.

Thông tin về Medi-Cal hoặc các quyền lợi của bạn: Gọi số (415) 558-4700 hoặc email SFMedi-Cal@sfgov.org.

Địa điểm Trung tâm Dịch vụ: Trên bản đồ của chúng tôi bên dưới, nhấp vào ba Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi để biết chi tiết vị trí của họ. 

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?