Trang chủ > Các dịch vụ chúng tôi phục vụ > cho sức khoẻ > Y Tế > Kiểm tra Điều kiện tham gia Medi-Cal của quý vị

Y Tế Kiểm tra Điều kiện tham gia Medi-Cal của quý vị

Khả năng hội đủ điều kiện của Medi-Cal chủ yếu dựa trên thu nhập. Đối với một số ứng viên, quyền sở hữu tài sản cũng được xem xét. Khi bạn nộp đơn, HSA sẽ giúp xác định xem bạn có đủ điều kiện nhận Medi-Cal hoặc các lựa chọn chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng khác hay không.

Ai đủ điều kiện

  • Người dân California có thu nhập thấp, bao gồm người lớn, trẻ em và gia đình của họ, người khuyết tật, trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng, thanh niên nuôi dưỡng trước đây đến 26 tuổi và phụ nữ mang thai
  • Người nhập cư đủ điều kiện nhận Medi-Cal toàn diện hoặc Medi-Cal hạn chế dựa trên tình trạng nhập cư
    • Bảo hiểm đầy đủ cho thanh niên: Đủ điều kiện Thanh thiếu niên dưới 26 tuổi có thể nhận Medi-Cal toàn diện, bất kể tình trạng nhập cư. Tìm hiểu thêm.
    • Bảo hiểm đầy đủ cho người lớn tuổi: Những cá nhân đủ điều kiện ở California từ 50 tuổi trở lên có thể nhận Medi-Cal toàn diện, bất kể tình trạng nhập cư. Tìm hiểu thêm.
  • Xem Câu hỏi thường gặp về Medi-Cal

Không có bảo hiểm hoặc có Medi-Cal nhưng không có bác sĩ thông thường? Gọi Dòng Medi-Nurse 24 giờ một ngày. Bạn sẽ nhận được lời khuyên và giới thiệu COVID-19 để được xét nghiệm và điều trị miễn phí, bất kể thu nhập và tình trạng nhập cư.

Chúng tôi giúp bạn xác định đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế

Không biết bạn có đủ điều kiện nhận Medi-Cal không? Ngay cả khi bạn không, chúng tôi khuyến khích quý vị vẫn nộp đơn. Chúng tôi sẽ cứu xét quý vị cho các lựa chọn chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng khác:

Không đủ điều kiện nhận bảo hiểm?

Bạn vẫn có thể nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, giá cả phải chăng thông qua Healthy San Francisco. Chương trình này phục vụ những cư dân không có bảo hiểm bất kể tình trạng nhập cư, tình trạng việc làm, hoặc các tình trạng y tế đã có từ trước. Tìm hiểu thêm về việc đăng ký tại Healthysf.org.

Sẵn sàng để đăng ký Medi-Cal? Bắt đầu ngay.