Lợi ích HSA cho người nhập cư

HSA cung cấp một loạt các lợi ích cho người nhập cư bao gồm hỗ trợ thực phẩm, chăm sóc trẻ em và chăm sóc sức khỏe. Tìm hiểu thêm và áp dụng ngay bây giờ. 

Hỗ trợ thực phẩm CalFresh

CalFresh cung cấp cho nhiều người nhập cư sự hỗ trợ để mua thực phẩm tại các cửa hàng bán lẻ thực phẩm, cửa hàng tạp hóa, chợ nông dân, một số nhà hàng và trực tuyến.

Bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal

Medi-Cal cung cấp cho các cá nhân và gia đình đủ điều kiện tiếp cận với bảo hiểm chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc chi phí thấp và một số dịch vụ nha khoa. Bạn không cần phải là công dân Hoa Kỳ và tình trạng nhập cư không phải là điều kiện để đủ điều kiện. Bạn có thể nhận được phúc lợi Medi-Cal toàn diện nếu bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện, là công dân Hoa Kỳ hoặc có tình trạng Nhập cư Đạt yêu cầu. Người lớn đủ điều kiện không có giấy tờ sẽ được sử dụng các dịch vụ liên quan đến Cấp cứu và Mang thai.

LƯU Ý Tất cả thanh niên đủ điều kiện dưới 26 tuổi và người lớn từ 50 tuổi trở lên đều có quyền nhận phúc lợi Medi-Cal toàn diện, bất kể tình trạng nhập cư.

Hỗ trợ tiền mặt CAAP

Các Chương trình Hỗ trợ Người lớn của Hạt (CAAP) cung cấp hỗ trợ tiền mặt cho người lớn có thu nhập thấp mà không có trẻ em phụ thuộc, người lớn không thể làm việc và đủ điều kiện nhập cư và người tị nạn. 

CalWORKs

CalWORKs cung cấp hỗ trợ tiền mặt tạm thời, bảo hiểm thực phẩm, giữ trẻ và chăm sóc sức khỏe. CalWORKs cũng cung cấp hỗ trợ việc làm, giáo dục, và các dịch vụ khác ngay cả sau khi rời khỏi chương trình.

Chăm sóc trẻ em

Nhiều gia đình nhập cư đủ điều kiện để được giúp đỡ với chi phí chăm sóc trẻ em.