CalWORKs

CalWORKs cung cấp cho các gia đình đủ điều kiện và các bà mẹ tương lai với nhiều hỗ trợ tạm thời, chẳng hạn như việc làm, nhà ở và dịch vụ giáo dục.
中文 Tiếng Tây Ban Nha русский Tiếng Việt | Philippines | Tiếng Anh

Lợi ích của CalWORKs

Thông tin thêm về các lợi ích có thể có sẵn cho các gia đình đủ điều kiện nhận CalWORKs.

Tìm hiểu thêm

Đăng ký CalWORKs

Tìm hiểu thêm về quy trình đăng ký CalWORKs và cách đăng ký.

Tìm hiểu thêm

Giữ CalWORKs

Để duy trì quyền lợi CalWORKs của bạn, bạn sẽ cần gửi báo cáo gia hạn quyền lợi mỗi năm.

Tìm hiểu thêm

Liên hệ

Để giữ an toàn cho bạn, chúng tôi cung cấp hỗ trợ tại chỗ có giới hạn trong COVID-19. Chúng tôi vẫn sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu dịch vụ thiết yếu của bạn mà không bị gián đoạn qua điện thoại và trực tuyến.

Quý vị cần lưu ý: Mặt nạ là bắt buộc khi đến thăm các Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi để bảo vệ nhân viên, khách hàng và cộng đồng của chúng tôi,