CalWORKs

CalWORKs cung cấp cho các gia đình đủ điều kiện và các bà mẹ tương lai với nhiều hỗ trợ tạm thời, chẳng hạn như việc làm, nhà ở và dịch vụ giáo dục.

Bạn cần lưu ý: Trong khi các trung tâm dịch vụ của chúng tôi vẫn đóng cửa, chúng tôi ở đây để đáp ứng các nhu cầu dịch vụ thiết yếu của bạn qua điện thoại và trực tuyến.

Lợi ích của CalWORKs

Thông tin thêm về các lợi ích có thể có sẵn cho các gia đình đủ điều kiện nhận CalWORKs.

Tìm hiểu thêm

Đăng ký CalWORKs

Tìm hiểu thêm về quy trình đăng ký CalWORKs và cách đăng ký.

Tìm hiểu thêm

Giữ CalWORKs

Để duy trì quyền lợi CalWORKs của bạn, bạn sẽ cần gửi báo cáo gia hạn quyền lợi mỗi năm.

Tìm hiểu thêm

Liên hệ chúng tôi