CalWORKs

CalWORKs cung cấp cho các gia đình đủ điều kiện và các bà mẹ tương lai với nhiều hỗ trợ tạm thời, chẳng hạn như việc làm, nhà ở và dịch vụ giáo dục.

Lợi ích của CalWORKs

Thông tin thêm về các lợi ích có thể có sẵn cho các gia đình đủ điều kiện nhận CalWORKs.

Tìm hiểu thêm

Đăng ký CalWORKs

Tìm hiểu thêm về quy trình đăng ký CalWORKs và cách đăng ký.

Tìm hiểu thêm

Giữ CalWORKs

Để duy trì quyền lợi CalWORKs của bạn, bạn sẽ cần gửi báo cáo gia hạn quyền lợi mỗi năm.

Tìm hiểu thêm

LIÊN HỆ

Cập nhật Trung tâm Dịch vụ SFHSA: Để giữ an toàn cho bạn, Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi cung cấp hỗ trợ tại chỗ có giới hạn trong thời gian mới nhất của Thành phố ở nhà. Chúng tôi vẫn sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu dịch vụ thiết yếu của bạn mà không bị gián đoạn qua điện thoại và trực tuyến. Xem bên dưới để biết: