Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em

Dịch vụ Gia đình và Trẻ em HSA (FCS) phản hồi các báo cáo về tình trạng trẻ em bị nghi ngờ lạm dụng, bỏ rơi hoặc bóc lột. 

 

Báo cáo lạm dụng

Bất cứ ai cũng có thể làm một báo cáo bí mật về nghi ngờ lạm dụng, bỏ bê hoặc khai thác trẻ em. Hãy chuẩn bị để cung cấp tên, địa chỉ, tuổi gần đúng và tình huống.

Gọi số 9-1-1 nếu một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm ngay lập tức.

Gọi cho Đường dây nóng của FCS (800) 856-5553, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần nếu bạn nghi ngờ một đứa trẻ đang bị xâm hại.

Gửi Báo cáo Nghi ngờ Lạm dụng Trẻ em (BCIA 8572) trong vòng 36 giờ kể từ khi báo cáo bằng lời nói nếu bạn là Người báo cáo được Ủy quyền. Xem thông tin chi tiết về Người báo cáo được ủy quyền.  

Xác định lạm dụng: Nhận biết các loại trẻ em khác nhau bao gồm cả thể chất, tình cảm, lạm dụng tình dục, bỏ rơi và bóc lột. 

Em bé đầu hàng

Đừng bỏ rơi em bé của bạn. Bất kỳ cha mẹ hoặc người có quyền nuôi con hợp pháp đều có thể sinh con một cách an toàn và tự tin mà không sợ bị truy tố, trong vòng 72 giờ sau khi sinh con.

Tìm hiểu làm thế nào để bỏ rơi một cách an toàn và tự tin.

Hỗ trợ khẩn cấp và khủng hoảng 24 giờ

Các đường dây trò chuyện và hỗ trợ trực tiếp dành cho cha mẹ, gia đình nuôi và người chăm sóc thanh thiếu niên gặp khủng hoảng. Xem Dịch vụ gia đình cho các nguồn lực.