Trang chủ > Các dịch vụ chúng tôi phục vụ > Bảo vệ + An toàn > Chuẩn bị và Hỗ trợ Khẩn cấp

Bảo vệ + An toàn Chuẩn bị và Hỗ trợ Khẩn cấp

HSA phối hợp với Phòng Quản lý Khẩn cấp (DEM) của San Francisco và các cơ quan đối tác để bảo vệ người dân trong trường hợp khẩn cấp toàn thành phố.

Trong trường hợp xảy ra thảm họa quy mô lớn, HSA chịu trách nhiệm thiết lập các nơi trú ẩn khẩn cấp trên toàn thành phố, phân phối vật tư cho những người trú ẩn tại nhà và cung cấp các dịch vụ phục hồi. HSA cũng giúp những cư dân đủ điều kiện nộp đơn xin trợ cấp tạm thời để hỗ trợ họ trong quá trình khắc phục thảm họa. Xin đừng đợi thảm họa ập đến. Lập kế hoạch ngay cho trường hợp khẩn cấp trên toàn thành phố và tìm hiểu thêm về các dịch vụ chúng tôi cung cấp. 

Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp

Lập kế hoạch cho bất kỳ loại thảm họa với các nguồn cung cấp, biện pháp phòng ngừa, liên lạc và thông tin liên lạc chính thức.

Tìm hiểu thêm

Yêu cầu hỗ trợ khắc phục thảm họa

Bạn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp nhà ở và thực phẩm tạm thời nếu bạn bị di dời bởi một thảm họa.

Tìm hiểu thêm