KHẨN CẤP VÀ HIST TRỢ Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp

Lập kế hoạch cho bất kỳ loại thảm họa với các nguồn cung cấp, biện pháp phòng ngừa, liên lạc và thông tin liên lạc chính thức.

Kết nối

Lập kế hoạch cho các cách để giữ liên lạc với gia đình, cộng đồng và các kênh truyền thông xã hội và web đáng tin cậy để biết thông tin khẩn cấp cập nhật với các công cụ này:

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?