KHẨN CẤP VÀ HIST TRỢ Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp

Lập kế hoạch cho bất kỳ loại thảm họa với các nguồn cung cấp, biện pháp phòng ngừa, liên lạc và thông tin liên lạc chính thức.

Chuẩn bị

Truy cập SF72, trang web của Sở Quản lý Khẩn cấp (DEM) San Francisco, để thu thập vật tư khẩn cấp thiết yếu trước. Quý vị sẽ ngạc nhiên về số đồ quý vị đã có.  

SF72 cũng giúp bạn chuẩn bị cho một mối nguy cụ thể: 

Kết nối

Lập kế hoạch cho các cách để giữ liên lạc với gia đình, cộng đồng và các kênh truyền thông xã hội và web đáng tin cậy để biết thông tin khẩn cấp cập nhật với các công cụ này:

Có câu hỏi và thắc mắt? Tiếp xúc SF72@sfgov.org.