Quyền Dân sự, Khiếu nại và Điều trần của bạn

Yêu cầu một phiên điều trần cấp tiểu bang: 

Nếu bạn là khách hàng của các phúc lợi do tiểu bang và liên bang tài trợ, chẳng hạn như CalWORKs, CalFresh, Medi-Cal và Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà (IHSS): 

  • Gọi số  (800) 952-5253
  • Hoặc gửi thư yêu cầu bằng văn bản đến Đơn vị Khiếu nại của Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh tại S600, PO Box 7988, San Francisco, CA 94120-7988.

Yêu cầu một phiên điều trần của Chương trình Hỗ trợ Người lớn của Quận (CAAP): 

  • Gọi số (415) 558-1177 (24 giờ). 
  • Hoặc gửi yêu cầu qua thư đến CAAP Fair Hearings # WS20, PO Box 7988, San Francisco, CA 94120.  

Các quy định của Bộ phận Dân quyền 21 đảm bảo rằng việc quản lý các chương trình trợ giúp công cộng và dịch vụ xã hội là không phân biệt đối xử và không một người nào được vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, đảng phái chính trị, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, giới tính, tuổi tác hoặc khuyết tật (cho đầy đủ danh sách các lớp được bảo vệ, xem Mẫu 8019 bên dưới) bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối các lợi ích hoặc bị phân biệt đối xử theo bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào nhận hỗ trợ tài chính của liên bang hoặc tiểu bang.

Người nộp đơn / Người nhận có quyền được đối xử bình đẳng trong việc nhận các dịch vụ từ SFHSA. Người nộp đơn / Người nhận có quyền sử dụng dịch vụ thông dịch viên miễn phí nếu họ gặp khó khăn trong việc nói, đọc hoặc hiểu tiếng Anh. Nếu Người nộp đơn / Người nhận bị khuyết tật, họ có quyền nhận chỗ ở để giúp họ nộp đơn và nhận hỗ trợ, trợ cấp hoặc dịch vụ (PUB 86).

Cách gửi khiếu nại về quyền công dân nếu bạn là khách hàng của SFHSA

Thông tin thêm

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?