Trang chủ > Hợp tác với SFHSA

Hợp tác với SFHSA

Cho dù chúng tôi đã có mối quan hệ đối tác hay chưa, bạn có thể tìm hiểu thêm bên dưới về cách làm việc với chúng tôi và ứng phó với bất kỳ cơ hội sắp tới nào mà chúng tôi có.

Đối tác của chúng tôi là các tổ chức, công ty và cơ quan chính phủ mà chúng tôi làm việc. Điều này bao gồm các tổ chức và nhà cung cấp dựa vào cộng đồng, những người giúp chúng tôi đạt được sứ mệnh của mình — và những người mà chúng tôi tài trợ trong nhiều trường hợp thông qua hợp đồng và tài trợ — để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho những người cần. 

Tìm hiểu thêm từ hội thảo trên web của chúng tôiLợi ích của SFHSA 101: Giúp Nhà cung cấp Cộng đồng Kết nối Mọi người với Dịch vụ.

Cơ hội hiện tại

Văn phòng Quản lý Hợp đồng San Francisco liệt kê tất cả các giá thầu mở và cơ hội hợp đồng của Thành phố.

Làm việc với chúng tôi trong bốn bước

Tất cả các hợp đồng và khoản trợ cấp của chúng tôi phải được quản lý theo các chính sách, quy tắc và hợp đồng mua sắm và hợp đồng của Bộ, Thành phố, Tiểu bang và Liên bang cũng như các thông lệ tốt nhất của ngành.

Thư mời thầu

Tìm hiểu các cách khác nhau mà chúng tôi mời chào thầu để làm việc với chúng tôi và cách bạn có thể tìm hiểu về những lời mời mới để trả giá.

Tìm hiểu thêm

Đánh giá thầu

Tìm hiểu cách đấu thầu để làm việc với chúng tôi được đánh giá và ghi điểm.

Tìm hiểu thêm

Giải thưởng hợp đồng hoặc tài trợ

Tìm hiểu cách các hợp đồng và trợ cấp để làm việc với chúng tôi được trao sau khi hoàn thành đánh giá giá thầu.

Tìm hiểu thêm

Thực hiện Hợp đồng hoặc Cấp

Tìm hiểu cách các hợp đồng và trợ cấp được sửa đổi, gia hạn, giám sát và thực hiện.

Tìm hiểu thêm

Biểu mẫu và thủ tục

Thông tin ngân sách

Chúng tôi thường cung cấp thông tin cập nhật về các dự báo tài trợ của Thành phố và tác động của chúng đối với các dịch vụ của chúng tôi trong các cuộc họp ủy ban và ủy ban được lên lịch thường xuyên vào đầu năm dương lịch.

Xem tài liệu ngân sách và thông tin về các cuộc họp sắp tới.

Văn phòng Quản lý Hợp đồng (OCM)

OCM giám sát việc phát triển và quản lý các hợp đồng và tài trợ cho SFHSA. Liên hệ với OCM để biết thông tin về quy trình này hoặc về một cơ hội cụ thể tại (415) 557-5140.