Hội đồng điều phối chăm sóc dài hạn (LTCCC) Nhóm làm việc được hỗ trợ (ALF)

Nhóm làm việc tạm thời này đã họp để báo cáo về sự sẵn có của cuộc sống được hỗ trợ cho những người có thu nhập thấp và các chiến lược để cải thiện sự sẵn có đó. Xem báo cáo của nhóm làm việc, Hỗ trợ cuộc sống được hỗ trợ giá cả phải chăng ở San Francisco, tháng 2019 năm XNUMX

Nhóm làm việc này không còn họp nữa, nhưng bạn có thể truy cập các chương trình và biên bản cuộc họp trước đó bên dưới.  

Liên lạc với Valerie Coleman tại (415) 355-3681 or valerie.j.coleman@sfgov.org để biết thêm thông tin chi tiết.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?