Trang chủ > Giới thiệu > Lãnh đạo HSA

Lãnh đạo SFHSA

Giám đốc điều hành Trent Rhorer

Rhorer

Giám đốc điều hành, Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh

Tìm hiểu thêm
Kelly thân mến

Kelly thân mến

Giám đốc điều hành, Bộ khuyết tật và dịch vụ lão hóa

Tìm hiểu thêm
Ingrid Mezquita, Giám đốc của OECE

Ingrid Mezquita

Giám đốc, Văn phòng Chăm sóc và Giáo dục sớm

Tìm hiểu thêm
Phó giám đốc Daniel Kaplan

Dan Kaplan

Phó giám đốc, tài chính hành chính

Tìm hiểu thêm
Phó giám đốc Susie Smith

Susie Smith

Phó Giám đốc, Chính sách, Kế hoạch & Các vấn đề Công cộng

Tìm hiểu thêm
Joan Miller

Joan Miller

Phó Giám đốc, Dịch vụ Gia đình và Trẻ em

Tìm hiểu thêm
Jill Nielsen

Jill Nielsen

Phó Giám đốc Chương trình, Bộ Khuyết tật và Dịch vụ Lão hóa

Tìm hiểu thêm
Cindy Kauffman

Cindy Kauffman

Phó Giám đốc Dịch vụ Cộng đồng, Bộ Người khuyết tật và Dịch vụ Lão hóa

Tìm hiểu thêm
Giám đốc Nhân sự Anna Pineda

Anna Pineda

Phó Giám đốc, Hỗ trợ Kinh tế & Tự túc

Tìm hiểu thêm
Teresa Young

Teresa Young

Giám đốc, Truyền thông

Tìm hiểu thêm