Trang chủ > Giới thiệu > Báo cáo + Ấn phẩm

Báo cáo + Ấn phẩm

Cơ quan báo cáo

Phân tích Nhân khẩu học & Kế hoạch Chiến lược

Các kế hoạch chiến lược cũng như các nghiên cứu và báo cáo mang tính bước ngoặt về các chủ đề toàn cơ quan như xu hướng điều tra dân số, nhân khẩu học, luật pháp, v.v.

Tìm hiểu thêm

Người già và người khuyết tật: Kế hoạch và báo cáo

Xem các đánh giá nhu cầu gần đây của chúng tôi, phân tích nhân khẩu học, báo cáo chương trình và kế hoạch chiến lược.

Tìm hiểu thêm

Phúc lợi trẻ em và giáo dục sớm

Các báo cáo và thông tin từ bộ phận Dịch vụ Gia đình và Trẻ em và Văn phòng Giáo dục và Chăm sóc Sớm (OECE).

Tìm hiểu thêm

Cơ quan xuất bản

Thúc đẩy công bằng chủng tộc tại HSA

SFHSA xác định và giải quyết các bất bình đẳng về chủng tộc tại nơi làm việc của Cơ quan và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Tìm hiểu thêm

Sổ tay + Sổ tay

Nhận chi tiết chương trình HSA, chẳng hạn như các yêu cầu đủ điều kiện, hướng dẫn, v.v.

Tìm hiểu thêm

Thông tin lợi ích công cộng

Tờ thông tin và hướng dẫn cung cấp thông tin về các chương trình lợi ích khác nhau của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Thông tin ngân sách