Quý vị có thể đăng ký Medi-Cal quanh năm. Tính đủ điều kiện có thể mất đến 45 ngày để xác định và lên đến 90 ngày nếu bạn đăng ký dựa trên tình trạng khuyết tật.

1

Chuẩn bị nộp hồ sơ

Quý vị sẽ cần cung cấp thông tin dưới đây cho tất cả các thành viên trong gia đình. HSA sẽ cố gắng xác minh thông tin của quý vị bằng điện tử. Nếu chúng tôi không thể, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cung cấp tài liệu xác minh.
 

  • Thông tin thu nhập cho mọi người trong gia đình quý vị 
  • Thông tin khai thuế đối với bất kỳ ai trong gia đình nộp thuế hoặc được tuyên bố là người phụ thuộc (quý vị không phải nộp thuế để đủ điều kiện nhận Medi-Cal)
  • Số an sinh xã hội cho những người nộp đơn có chúng hoặc đủ điều kiện để có chúng
  • Thông tin xuất nhập cảnh được sử dụng để xác định loại phúc lợi của quý vị
  • Sở hữu tài sản cho những người áp dụng trên cơ sở tuổi tác (65+) hoặc khuyết tật

 

2

Nộp đơn theo một trong những cách sau đây

Để giữ an toàn cho bạn, chúng tôi không sắp xếp các cuộc hẹn nộp đơn trực tiếp trong COVID-19. Vui lòng sử dụng một trong các tùy chọn dưới đây để gửi đơn đăng ký của bạn. (Để biết thông tin chi tiết về các dịch vụ tại chỗ, có giới hạn của chúng tôi, vui lòng truy cập HSA Dịch vụ thiết yếu và liên hệ.)
 

3

Sau khi quý vị nộp đơn

  • Quý vị sẽ nhận được một Thông báo hành động or Yêu cầu thông tin: Thông báo cho quý vị biết về lợi ích của quý vị và liệt kê từng cá nhân đủ điều kiện trong gia đình của quý vị. Nếu chúng tôi cần thêm thông tin trước khi đưa ra thông báo,quý vị sẽ nhận được Yêu cầu thông tin.
    • Không đồng ý với Thông báo hành động hay cần làm rõ? liên lạc với chúng tôi tại (415) 558-4700. Nếu quý vị vẫn không đồng ý với quyết định này, quý vị có thể nộp đơn cho Phiên điều trần tiểu bang bằng cách hoàn thành mặt sau của Thông báo hành động.
  • Khi đủ điều kiện nhận Medi-Cal, quý vị sẽ nhận được Thẻ nhận dạng phúc lợi (BIC) mà quý vị có thể sử dụng để bắt đầu nhận bảo hiểm.
  • Sau đó, quý vị sẽ nhận được một gói hồ sơ qua thư với các chương trình sức khỏe để lựa chọn. Nếu quý vị không chọn một kế hoạch trong vòng 30 ngày, tiểu bang sẽ chọn một kế hoạch cho quý vị.

Sẵn sàng để chọn một kế hoạch chăm sóc sức khỏe?  Bắt đầu ngay.