Hỗ trợ tại nhà

Viện Lão hóa Hỗ trợ tại nhà Chương trình (S @ H) cung cấp phiếu chăm sóc tại nhà để giúp người lớn San Francisco khuyết tật và người lớn tuổi sống an toàn trong cộng đồng. Mục tiêu của S @ H là cung cấp các nguồn lực cho dịch vụ chăm sóc tại nhà mà không thể tiếp cận được thông qua bất kỳ phương tiện nào khác do những thách thức về khả năng chi trả.

Tính đủ điều kiện bao gồm:

  • Cư trú tại San Francisco
  • năm 18 tuổi trở lên
  • Yêu cầu hỗ trợ với tối thiểu hai (2) Hoạt động Sinh hoạt Hàng ngày và / hoặc Các Hoạt động Dụng cụ Sinh hoạt Hàng ngày

Tìm hiểu thêm và áp dụng:

  • Để biết thêm chi tiết về tính đủ điều kiện của S @ H và cách đăng ký, hãy truy cập các S @ H trang web hoặc cuộc gọi (415) 750-4111