Chính sách dữ liệu

Để thuận tiện cho người dùng tiềm năng, Thành phố và Hạt San Francisco (Thành phố Trực tiếp) cung cấp nhiều bộ dữ liệu (Dữ liệu dữ liệu) có sẵn để tải xuống thông qua trang web này. Việc bạn sử dụng Dữ liệu tuân theo các điều khoản sử dụng này, điều này tạo thành một thỏa thuận pháp lý giữa Bạn và Thành phố và Hạt San Francisco (Thành phố Hồi giáo). Thỏa thuận pháp lý này được gọi là Điều khoản sử dụng.

Chấp nhận Điều khoản sử dụng

A. Phương tiện chấp nhận Để sử dụng bất kỳ Dữ liệu nào, Bạn phải đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng bằng một trong hai cách: (1) Nhấp để chấp nhận Điều khoản sử dụng; hoặc (2) Tải xuống hoặc sử dụng bất kỳ Dữ liệu hoặc Công việc phái sinh nào, trong trường hợp đó bạn hiểu và đồng ý rằng Thành phố sẽ coi việc bạn tải xuống hoặc sử dụng Dữ liệu hoặc Công việc phái sinh như một sự chấp nhận Điều khoản sử dụng từ thời điểm đó ở đằng trước.

B. Quyền chấp nhận Bạn tuyên bố rằng bạn có đủ năng lực và thẩm quyền để chấp nhận các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn chấp nhận thay mặt cho chủ lao động hoặc tổ chức khác, bạn tuyên bố rằng bạn có toàn quyền ràng buộc chủ lao động hoặc tổ chức khác đó với Điều khoản sử dụng.

Định nghĩa

Dữ liệu của Nhật Bản có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào có sẵn để tải xuống thông qua sfhsa.gov và bao gồm mọi cập nhật cho dữ liệu đó. Công việc phái sinh của phái mạnh có nghĩa là một công việc dựa trên bất kỳ cách nào hoặc bất kỳ mức độ nào trên Dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ công việc nào sử dụng bất kỳ Dữ liệu nào trong một hình thức sửa đổi. Bạn có thể sử dụng dữ liệu của bạn để đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tìm cách sử dụng Dữ liệu.

Quyền sở hữu trí tuệ của Thành phố không bị ảnh hưởng

Nếu Thành phố tuyên bố hoặc tìm cách bảo vệ bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác trong bất kỳ Dữ liệu nào, trang web sẽ cho biết trong tệp có chứa Dữ liệu đó hoặc trên trang mà Dữ liệu đó được truy cập. Các Điều khoản sử dụng này không cấp cho Bạn bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền đối với bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác mà Thành phố hoặc những người khác có thể có trong Dữ liệu.

Loại trừ bảo hành

A. Dữ liệu chứa thông tin và dữ liệu do Thành phố và các bên thứ ba biên soạn và xử lý. Thành phố không tuyên bố hay bảo đảm rằng thông tin trong Dữ liệu là chính xác, đúng hay chính xác. Khi sử dụng Dữ liệu, bạn hiểu và đồng ý rằng thông tin chứa trong đó có thể bị lỗi và không thể dựa vào mà không cần xác minh hoặc kiểm tra trang web.

B. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Dữ liệu là rủi ro duy nhất của bạn. Dữ liệu được cung cấp trên một cơ sở dữ liệu và là cơ sở có sẵn mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm thương mại, phù hợp cho mục đích cụ thể và không vi phạm. Nếu có lỗi, không chính xác hoặc khiếm khuyết khác trong Dữ liệu, bạn phải chịu toàn bộ chi phí để sửa bất kỳ lỗi nào, không chính xác hoặc lỗi.

C. Không có lời khuyên hay thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, mà bạn nhận được từ Thành phố hoặc thông qua hoặc từ Dữ liệu sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào không được nêu rõ trong các Điều khoản sử dụng này

Giới hạn trách nhiệm và bồi thường

A. Trong mọi trường hợp, Thành phố sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc đặc biệt nào (bao gồm nhưng không giới hạn, mất sử dụng, thời gian hoặc dữ liệu, bất tiện, mất thương mại, mất lợi nhuận hoặc tiết kiệm hoặc chi phí máy tính thiết bị và phần mềm), đến mức mà pháp luật có thể từ chối hoặc cho bất kỳ khiếu nại nào đối với Bạn bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Trong mọi trường hợp, Thành phố sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào, kể cả khiếu nại của bên thứ ba, đối với tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ Dữ liệu sai lệch hoặc thông tin có trong Dữ liệu.

B. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Bạn sẽ bồi thường và cứu thành phố vô hại, khỏi mọi khiếu nại, mất mát, thiệt hại, thương tích hoặc trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức, tính chất và mô tả nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại ngẫu nhiên và hậu quả, chi phí tòa án , phí luật sư và chi phí điều tra), phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp, toàn bộ hoặc một phần, từ việc bạn sử dụng Dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn Việc bạn sử dụng Dữ liệu trong Công việc phái sinh. Ngoài nghĩa vụ bồi thường cho Thành phố, Bạn đặc biệt thừa nhận và đồng ý rằng Bạn có nghĩa vụ độc lập và ngay lập tức để bảo vệ Thành phố khỏi mọi khiếu nại thực sự hoặc có khả năng nằm trong điều khoản bồi thường này, ngay cả khi các cáo buộc là hoặc không có căn cứ, sai hoặc lừa đảo, nghĩa vụ phát sinh tại thời điểm yêu cầu đó được đấu thầu với Bạn bởi Thành phố và tiếp tục tại mọi thời điểm sau đó.

Chấp nhận các điều kiện khác

Đối với một số Dữ liệu nhất định, có thể có các điều khoản và điều kiện bổ sung được nêu trong tệp chứa Dữ liệu đó hoặc trên trang mà Dữ liệu đó được truy cập. Bạn hiểu và đồng ý rằng Bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện bổ sung như vậy.

Những quy định chung

A. Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của Bang California mà không liên quan đến xung đột của các quy định của pháp luật. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các Điều khoản sử dụng này sẽ phải tuân theo địa điểm độc quyền của tòa án tiểu bang và liên bang trong Quận Bắc California, và Bạn và Thành phố đồng ý với địa điểm và quyền tài phán của các tòa án đó.

B. Không sửa đổi các Điều khoản sử dụng này, cũng như không từ bỏ bất kỳ quyền nào, sẽ có hiệu lực ngoại trừ bởi một công cụ bằng văn bản có chữ ký của Bạn và Thành phố, và việc từ bỏ bất kỳ vi phạm hoặc mặc định nào sẽ không cấu thành quyền từ bỏ bất kỳ quyền nào khác dưới đây hoặc bất kỳ vi phạm hoặc mặc định tiếp theo.

C. Các Điều khoản sử dụng này chứa toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa Bạn và Thành phố liên quan đến vấn đề này và thay thế hoàn toàn và thay thế tất cả các thỏa thuận, hiểu biết và đại diện trước đó. Trong mọi trường hợp, mọi điều khoản hoặc điều kiện bổ sung sẽ không có hiệu lực trừ khi Thành phố chấp nhận bằng văn bản.

D. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này bị tòa án có thẩm quyền xét xử vô hiệu, thì các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

E. Thành phố có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bằng cách đăng thông báo về những sửa đổi đó trên trang này. Bất kỳ sửa đổi có hiệu lực khi đăng, trừ khi có quy định khác.

F. Bạn đồng ý rằng, nếu Thành phố không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp pháp lý nào có trong các Điều khoản sử dụng này (hoặc Thành phố có lợi ích theo bất kỳ luật hiện hành nào), điều này sẽ không được coi là từ bỏ chính thức về các quyền của Thành phố và các quyền hoặc biện pháp khắc phục đó sẽ vẫn có sẵn cho Thành phố. Việc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ chỉ có hiệu lực nếu Thành phố tuyên bố rõ ràng bằng văn bản có chữ ký rằng họ đang từ bỏ một điều khoản quy định.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?