Trang chủ > Chính sách & quyền riêng tư > Chính sách liên kết

Chính sách liên kết

Thành phố cho phép thiết lập các siêu liên kết bên ngoài trên trang web chính thức của mình chỉ khi các liên kết tuân thủ nghiêm ngặt chính sách này. Khi thiết lập và duy trì trang web chính thức của mình, Thành phố không có ý định tạo ra bất kỳ diễn đàn hay phương tiện nào khác để thảo luận công khai. Thay vào đó, mục đích duy nhất và hạn chế của các liên kết bên ngoài được phép là cung cấp thông tin về Thành phố và chính phủ của nó cho người dân, doanh nghiệp và du khách.

Mục đích và từ chối trách nhiệm

Thành phố không xác nhận hoặc cung cấp ưu đãi cho bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc các tổ chức hoặc người liên quan. Ngoài ra, Thành phố không kiểm soát các trang web của bên thứ ba và do đó không đảm bảo rằng các trang web của bên thứ ba là chính xác hoặc đáng tin cậy hoặc chúng có liên kết hoạt động.

Tiêu chí liên kết

Phù hợp với mục đích đã nói ở trên, chính sách của Thành phố là giới hạn các liên kết bên ngoài như sau:
a) Các cơ quan chính phủ khác;
b) Các thực thể mà Thành phố có mối quan hệ hợp đồng, chính thức hiện có;
c) Các thực thể hoặc sự kiện nhận được tài trợ từ Thành phố hoặc được Thành phố tài trợ theo cách khác;
d) Các thực thể đóng góp cho các sáng kiến ​​của Thành phố và Thành phố muốn thừa nhận;
e) Các ứng dụng sử dụng bộ dữ liệu từ DataSF.org;
f) Phòng Thương mại của Thành phố và Hiệp hội Du lịch San Francisco; và
g) Các trang web cung cấp quyền truy cập miễn phí vào thông tin giao thông và thời tiết cho San Francisco.

Ngoài ra, Thành phố có quyền, bất cứ lúc nào và không cần thông báo, để:
a) Từ chối một liên kết không đáp ứng các tiêu chí được quy định trong chính sách này;
b) Từ chối hoặc ngừng liên kết bên ngoài bất cứ lúc nào nếu trang web cung cấp hoặc quảng bá thông tin sai lệch, vu khống, bất hợp pháp, vi phạm hoặc không chính xác;
c) Từ chối hoặc ngừng liên kết bên ngoài bất cứ lúc nào nếu mục đích quan trọng của trang web được liên kết là hỗ trợ hoặc phản đối một ứng cử viên hoặc biện pháp bỏ phiếu;
d) Xóa mọi liên kết bên ngoài nếu bản chất của tổ chức mà liên kết đó không còn tuân thủ chính sách liên kết bên ngoài của Thành phố;
e) Sửa đổi chính sách này mà không cần thông báo trước khi Thành phố coi việc sửa đổi đó là vì lợi ích tốt nhất của mình.